Deklaracja dostępności cyfrowej Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie

Dom Pracownika Służby Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.  Oceniliśmy to na podstawie Analizy kosztów dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-27
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Ministerstwo Zdrowia
 • Adres: 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15
 • E-mail: kancelaria@mz.gov.pl  
 • Telefon: (22) 634 96 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Infolinia RPO 800 676 676 – Rzecznik Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dom Pracownika Służby Zdrowia
01-119 Warszawa,

 ul. Elekcyjna 37.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Domu Pracownika Służby Zdrowia przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście od strony ul. Elekcyjnej 37, posiada podjazd odpowiedni dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w poręcz. . Recepcja znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia. Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona. Do wejścia głównego prowadzą schody. Wejście od ul. Batalionu Parasol (od strony tarasu wypoczynkowego) posiada podjazd  odpowiedni dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w poręcz. Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona (kostka Bauma). Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia znajdujące się na parterze. Na schodach zamontowane są poręcze. W budynku znajduje się jedna winda – 5-przystankowa. W kabinie jest zainstalowany zestaw głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przyciski posiadają informacje w języku Braille’a.  Na parterze budynku znajduje się jedna toaleta i jedna duża łazienka przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna. Informacje głosowe dostępne są przy rejestracji. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie kondygnacje budynku. Na schodach zamontowane są poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. W budynku (poza windą), nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie posesji od strony ogrodu nie wydzielono i nie oznakowano kopertą miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym i psem przewodnikiem ma prawo wstępu do budynku i jego pomieszczeń. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego i psa przewodnika.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

DPSZ zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy DPSZ. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Kontakt z DPSZ możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji: