Celem Domu Pracownika Służby Zdrowia jest zapewnienie stacjonarnej opieki długoterminowej osobom niewymagającym hospitalizacji.

Do zadań Domu należy:

  • udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnianie pacjentom produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
  • zapewnienie pacjentom Domu pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia;
  • prowadzenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowanie tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych;
  • zaspokajanie społecznych, kulturalnych i religijnych potrzeb pacjentów w ramach możliwości Domu.

Dom może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności prowadzić działalność dydaktyczno-szkoleniową.

Wykonując swoje zadania Dom może podejmować współpracę w szczególności
z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia, kształcenia i doskonalenia kadr medycznych i samorządami zawodowymi, towarzystwami naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami i instytucjami realizującymi cele zbliżone do działalności Domu.

Dom przeznaczony jest dla byłych pracowników ochrony zdrowia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyjęcie do Domu małżonka osoby, która jest byłym pracownikiem ochrony zdrowia.