Świadczenia zdrowotne w Domu udzielane są z należytą starannością przez personel medyczny wszelkimi dostępnymi metodami i środkami, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i zasadami etyki zawodowej.

Organizacja, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa pacjentów oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
 
W ramach działalności Domu udzielane są następujące świadczenia:

  • badania i porady lekarskie z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji i zdrowia psychicznego,
  • leczenie bólu i łagodzenie cierpień, wykonywanie zabiegów z zakresu fizykoterapii i rehabilitacji,
  • pielęgnacja chorych, w tym utrzymanie higieny ciała, bezpośrednie podawanie leków i pokarmów,
  • na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego zapewnienie diety uwzględniającej systemy dietetyczne dla zakładów ochrony zdrowia opracowany przez Instytut Żywności i Żywienia.

 
Całodobowa dostępność do świadczeń zdrowotnych w Domu jest realizowana poprzez pielęgniarkę dyżurną.

W nagłych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia, świadczenia zdrowotne udzielane są przez zespół ratownictwa medycznego, który decyduje o dalszym postępowaniu.

Dom zabezpiecza leki do doraźnego podawania oraz wyroby medyczne, środki opatrunkowe i drobny sprzęt medyczny. 

Wykaz poszczególnych produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych (Dz. U. z 2010 r. nr 204 poz. 1353, z późn. zm.).

Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

Szczególnie w okresie terminalnym choroby pacjenta, Dom zapewnia opiekę lekarską, pielęgniarską i duszpasterską.