Aby uzyskać miejsce w Domu należy zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i do pielęgniarki środowiskowej w miejscu zamieszkania, która przygotuje komplet dokumentów. Dokumenty te wraz z podaniem, kserokopią dyplomu lekarskiego i odcinka emerytury lub renty należy przesłać na adres:

Dom Pracownika Służby Zdrowia

ul. Elekcyjna 37

01-119 Warszawa

O przyjęciu osoby na pobyt w Domu decyduje Dyrektor na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji kwalifikacyjnej.

Zebrania Komisji odbywają się na terenie Domu w zależności od potrzeb.

Na posiedzenia Komisji zapraszany jest listownie lub telefonicznie świadczeniobiorca, który od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego otrzymał skierowanie i dostarczył stosowne dokumenty.

Komisja dokonuje oceny zgodności dokumentów przedkładanych przez pacjenta z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r.
w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych, tj.:

  • skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego wraz z załącznikami, w których ocena w skali Barthel wynosi powyżej 60 pkt.,
  • dokumentów potwierdzających miesięczny dochód,
  • dokumentu potwierdzającego co najmniej 10-cio letnie zatrudnienie w ochronie zdrowia.

Kwalifikacji Komisja dokonuje w obecności świadczeniobiorcy i zaocznie.

Dom udziela świadczeniobiorcy informacji zarówno o pozytywnej, jak i negatywnej kwalifikacji.

Wnioskodawca nie usatysfakcjonowany decyzją Komisji ma prawo złożyć odwołanie do Dyrektora Domu w terminie 14 dni od otrzymania od Komisji pisemnej informacji. Dyrektor Domu rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od jego otrzymania.

Przyjęcia na pobyt w Domu dokonywane są na podstawie kolejności zgłoszeń.

W razie braku miejsc, Dom tworzy listę osób oczekujących.

Miesięczna opłata za pobyt w Domu, obejmująca koszty wyżywienia i zakwaterowania, ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w oparciu o dokumenty określające miesięczny dochód pacjenta (wynosi 70% emerytury lub renty).

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Dodatkowe informacje dla zakładu
Dokumenty do przyjęcia
Rozpoznanie problemu
Skierowanie do placówki
Wniosek o wydanie skierowania
Wywiad pielęgniarski